1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.
Vzťahy upravené týmito VOP, rovnako ako prípadné spory, sa riadia slovenským právom. Príslušnými súdmi sú súdy Slovenskej republiky.
Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s VOP, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo bude prehlásené za neplatné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 13.3.2013.

Predávajúci:

BeautyCo s.r.o.
Čadečka 1054
022 01 Čadca
IČO: 48165174
DIČ: 2120094427
IČ DPH: SK2120094427

Sme platcami DPH. 

Kupujúcim (objednávateľom) je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Podnikateľom je osoba, ktorá vykonává sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu.

2. Objednávanie tovaru


Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.krasotika.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorého prijatím na strane predávajúceho vzniká zmluva. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.krasotika.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny sú uvedené vrátane dane a neobsahujú náklady poštovné a balné. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevedením platby vopred na jeden z nasledujúcich bankových účtov:

Pre zákazníkov zo Slovenska:

Fio banka, a.s., Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava

číslo účtu: 2800814810/8330
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky

Pre zákazníkov z Českej republiky:

Fio banka, a.s, Millennium Plaza, V Celnici 10 117 21 Praha

číslo účtu: 2800814810/2010
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky
Až do zaplatenia úplnej ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

4. Dodanie tovaru


Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Dodanie tovaru, ktorý je na sklade, je do 10 dní. Kupujúci bude telefonicky alebo mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže predávajúceho kontaktovať s požadovaným dátumom dodania, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť doručené predávajúcemu.


5. Doprava a platba

Pre informácie o spôsoboch dopravy a platby prosím navštivte sekciu Doprava a platba.


6. Oznámenie informácií spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy
 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).
Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Odstúpiť nemôžete od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným na e-mail: info@krasotika.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, dostupný TU.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Zodpovednosť za vady


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Postup uplatnenia, vybavenia reklamácie a riešenie sťažností a podnetov

Ak chcete tovar reklamovať, môžete ho odoslať zabalený spôsobom vhodným pre jeho uchovávanie a ochranu na našu adresu spolu s vyplneným reklamačný formulárom, ktorý najdete TU.

Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní a tovar, alebo finančná náhrada za tovar, bude zaslaný naspäť, na Vami požadovanú adresu/číslo bankového spojenia spolu s vyrozuemním reklamčného konania.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Adresa na spätné odoslanie tovaru:
BeautyCo s.r.o.
Čadečka 1054
022 01 Čadca

Náklady spojené so spätným zaslaním reklamovaného tovaru sú plne hradené kupujúcim. V prípade uznania reklamácie náklady budú kupujúcemu uhradené.

Riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Nakupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@krasotika.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na TU.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


7. Ochrana osobných údajov


Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných ponúk o akciách, novinkách, a pod. na e-mail, ktorý uviedol v objednávke tovaru (prípadne v registrácii). Taktiež súhlasí, že na jeho mail bude zaslaný dotazník Heureka po 10 dňoch od uskutočnenia objednávky. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na našu adresu info@krasotika.sk.